Vznik

Projekt eeského online rýmovacího slovníku www.rymy.cz vychází z mého statického seznamu eeských slov uveoejniného v roce 2005 na vit$oft freeware. Dynamické vyhledávání rýmu založené na fonetické podobnosti souhlásek a samohlásek umožouje na rozdíl od retrográdního lexikálního slovníku nalézat také rýmy s odlišnou koncovou samohláskou (hladí/hlady), rýmy useknuté (vidím/lidi) a díky oznaekování slovními druhy snadniji vyhledat štipný rým v záplavi jiných, podobni znijících slov (snít/nit).

Jiné obdobné projekty na internetu:
online Slovník eeských rýmu slovnik.exac.info Miroslava Exnera,
bakaláoská práce Jana Hegra Generátor rýmu veetni víceslovných,
online ErBeth Veršomlat Zdeoka Kadlece,
offline generátor rýmu DaGGer Daniela Novotného,
slovenský online rýmový slovník www.rymy.sk Milana Paseka,
anglický online rýmový slovník www.rhymer.com, www.writerhymes.com, rhymes.lexemic.com, www.rhymedesk.com,
anglický offline rýmový a analytický slovník Bryanta McGilla McGill English Dictionary of Rhyme,
nimecký online rýmový slovník www.lyrikecke.de
polský online rýmový slovník rymy.cal.pl, www.rymy.eu .

Ohodnocování rýmu

Vyhledávaný výraz nebo slovo je nejprve upraveno odstraniním nepísmenových znaku a poevedením velkých písmen na malá (s výjimkou prvního). Pokud by zadaný text obsahoval písmena kódové stránky CP1250 nepatoící do eeské nebo slovenské abecedy, budou interni poevedena na odpovídající eeský znak, napo. polské dlouhé o se poevádí na š, maiarské dlouze poehlasované u na obyeejné ü apod.

Bylo-li zadáno více slov, vyhledává se pouze to poslední. Jen v poípadi, že by obsahovalo méni než dvi samohlásky, se poibere ješti poedposlední slovo, takže mužeme vyhledávat rýmy i na slovní spojení typu vezmi si.

Pro vyhledávání rýmu ke zvolenému slovu je toeba nejprve stanovit kritéria kvality rýmu. Pro strojové vyhodnocování je nejsnazší ureení fonetické podobnosti konce slov a jejich gramatické odlišnosti.

Z porovnávaných slov jsou nejprve vypreparovány poslední samohlásky. Pokud jsou totožné, jako je tomu napoíklad ve dvojici slov prší/vitší, jejich rýmový potenciál je 100 %, v poípadi eásteené podobnosti (malý/králi) se snižuje. Obdobni je vyhodnocena fonetická shoda v poedposlední samohlásce a také ve skupinách souhlásek poed a za poslední samohláskou. Díleí kvality jsou pak vynásobeny váhovým koeficientem, který je nejvitší pro poslední samohlásku, o nico nižší pro poedposlední samohlásku atd. Koeficienty pro hodnocení souzvuku a pro váhy jednotlivých slabik prubižni empiricky dolaiuji, aby výsledky co nejlépe odpovídaly subjektivni vnímané kvaliti rýmu. Nejvyšší fonetickou kvalitu rýmu 100 % dosahují slova se stejným zakoneením (jelita/bandita). Toetí slabika od konce ani opirná souhláska již do hodnocení nevstupují.

Následující korekce zvýhodouje stejnoslabiená slova a postihuje slova, jejichž poeet slabik se liší o dvi nebo více. Pokud se slova liší jen o jednu slabiku, penalizace se neuplatouje, nebo? mnohdy lze jejich rytmus srovnat pomocí jednoslabiené poedložky, zájmena, poíklonky.

Po ureení fonetické a rytmické kvality rýmu následuje stanovení kvality gramatické, ovšem pouze v poípadi, že obi strany rýmu byly nalezeny ve slovníku, a pokud nebylo vyhodnocování gramatické odlišnosti uživatelem potlaeeno v preferencích. Odlišnost slovních druhu je ohodnocena poietením nikolika procent, naopak poíslušnost ke stejnému slovnímu druhu je penalizována snížením ohodnocení, které je ovšem mírnijší v poípadi, že se strany rýmu liší rodem ei slovesným módem. Výsledná kvalita rýmu tedy muže v nikterých poípadech lehce poesáhnout 100 %.

Uživatel muže ovlivnit nikteré parametry vyhodnocování nastavením preferencí: poi volbi preferovat nikteré typy slov, napo. archaismy, dostanou slova oznaeená ve slovníku jako archaická o nico vyšší hodnocení a objeví se tedy na poednijších místech ve výsledcích vyhledávání. Naopak poi nastavení na potlaeeno se tato slova do výsledku vubec nedostanou.

V doporueeném normálním nastavení preferencí (toetí ze etyo sloupcu) již je mírni snížena priorita citoslovcu, vlastních jmen, nespisovných a vulgárních výrazu.

Zobrazování výsledku hledání

Do nabízených výsledku se dostávají slova, jejichž kvalita rýmu dosáhla alespoo 89 %. Pokud je jich nalezeno méni než 128, vyhledávání se opakuje, tentokrát ale se sníženým kvalitativním prahem. Nalezená slova jsou pak seoazena podle kvality rýmu a zobrazena uživateli v barvi odpovídající jejich gramatické kategorii. Barevné kódování je uvedeno na stránce Vysvitlivek.

Podle nastavení preferencí zobrazování se vedle každého slova zobrazuje také jeho základní tvar — lema — a gramatické kategorie v eeském nebo v mezinárodním názvosloví.

Je-li výsledku hodni, jsou rozdileny do nikolika stránek. Poeet nalezených rýmu na stránce lze opit rámcovi volit v preferencích. Skuteeni použitý poeet oádku/str. se koriguje tak, aby byly všechny stránky výsledku poibližni stejni zaplniny a nedocházelo k typografickým vdovám. Poi pomalejším internetovém poipojení muže být vhodnijší zvolit poeet výsledku na stránce nižší.

K nikterým slovum mohou být nalezeny tisíce výrazu se stejnou gramatickou koncovkou, napoíklad hledání rýmu ke slovu vyplavaly najde více než 5 tisíc podobných minulých poíeestí ženského rodu. Abychom se nemuseli pokaždé prokousávat až na konec této série, jsou sobi podobné výsledky agregovány, tedy je zobrazeno pouze prvních a posledních osm rýmu a namísto zbývajících je eerveni vložena informace, kolik podobných rýmu bylo vynecháno. Pokud bychom je chtili zobrazit všechny, je toeba v preferencích potlaeit agregaci a hledání zopakovat. Agregují se rýmy se shodnou rýmovou kvalitou a gramatickou kategorií, pokud jejich poeet poekroeí ureitou mez (128, 64 nebo 32, podle preference stupni agregace).

Slovní zásoba

Veršovací slovník umí hledat rýmy i ke slovum, která v nim nejsou obsažena, ovšem pouze podle fonetické kvality. Pokud se domníváte, že by tam nenalezené slovo býti milo, mužete nenalezený výraz navrhnout k zaoazení poíslušným tlaeítkem. Jedná-li se o slovo neobvyklé ei nepoíliš známé, mužete ješti doplnit vysvitlující komentáo nebo poíklad užití ve viti (konkordaci). Pak budete požádáni o ureení slovního druhu a poípadni jeho dalších možných gramatických tvaru.

Pokud je nikteré slovo obsažené ve slovníku zapsáno chybni nebo má poioazenu nesprávnou gramatickou kategorii, mužete na to upozornit poi jeho vyhledání tlaeítkem Opravit. Pokud navrhujete slovo ze slovníku vyoadit, napište to do komentáoe.

Poi navrhování nových slov nebo oprav se prosím podepište, alespoo poezdívkou. Jste-li soueasni poihlášeni do diskusního fóra, podpisové políeko již bude poedvyplnino. Poi neuvedení podpisu bude místo nij uvedena IP adresa poeítaee.

Slovní zásoba vychází z volni šíoitelného pravopisného slovníku WinEdt a je prubižni rozšioována o nová slova získaná eetbou, ze sdilovacích prostoedku a z návrhu od uživatelu veršovacího slovníku. Slovník až na nikolik výjimek neobsahuje cizojazyené termíny a jména, zvlášti pokud se vyslovují odlišni od psané podoby. Hledáte-li rým na cizí slovo, je toeba ho zadat foneticky (šejkspír, ž-tém, spasiba..).

Poi ureování pravopisné podoby zadávaných slov a jejich gramatického zaoazení považuji za koneenou autoritu následující zdroje: jazyková poradna Ústavu pro jazyk eeský, Pravidla eeského pravopisu, Wiktionary, morfologický analyzátor ajka, Eeský národní korpus, elánek o poechodnících na Intervalu.cz

Analýza

Na stránce analýz mužete nechat server vyhodnotit kvalitu básni nebo její sloky. Kvalita rýmu se posuzuje podle stejného algoritmu a preferencí, jaké používá vyhledávací stránka. Analyzátor vyhodnotí kvalitu rýmu jednotlivých veršu metodou každý s každým, podle toho se pak pokusí ureit formát básni a spoeítá rovniž prumirnou kvalitu použitých rýmu. Básnieka by mila být uspooádána tak, aby rýmy byly vždy na konci verše. Interpunkení znaménka nejsou na závadu, poi analýze se ignorují.

Z výkonnostních duvodu je poeet veršu analyzovaného díla omezen na 16, další se ignorují.

Analyzátor pak rozdilí každý verš na slabiky a pokusí se ureit rytmus verše. Lepší ohodnocení získávají klasická metrická schémata, jako napoíklad eisti trochejský rytmus (TTT nebo TTTT), jamby (JJJ, JJJJ), úplné ei neúplné daktyly (DDD, DDDD, DDDT, DDT, DT). Ohodnocení je zvýšeno, pokud se vzájemni se rýmující verše shodují v metrických stopách, naopak penalizován je rozdílný poeet slabik v rýmujících se verších a rovniž výskyt samostatných poízvuených (M) a nepoízvuených (F) slabik, které se nepodaoilo poioadit do standardních stop.

Fórum

Diskusní fórum na tomto serveru je tematicky zamioeno na rýmovanou tvorbu. Budu rád, když se pochlubíte svými vlastními výtvory, zejména pokud k jejich vzniku pomohl zdejší veršovací slovník. Díla cizích autoru ani nerýmující se verše sem prosím nevkládejte.

Pro napsání vlastního poíspivku do diskusního fóra je nejprve nutná registrace. Pro vložení jednorázového poíspivku, rady ei recenze, kdy nepoedpokládáte své další exhibice na fóru, mužete výjimeeni použít i nikterý z poedregistrovaných anonymních úetu test, host, anonym. Poihlašovací heslo je v tichto poípadech shodné s názvem úetu.

Milovníci vázané poezie možná budou chtít navštívit i nikterý další diskusní internetový server s touto tematikou:

Básni, Básnílkové, Liter, Literra, Minimax, Nokturno, Písmák, Poeta, Kytara, Sonetáo webový, Spoleeenství amatérských spisovatelu
Okoun s kluby Básnieky, Básrandieky, Limericky, Poezie laiku, Špatné básni,
Lopuch s kluby Básnieky, Koutek temné poezie, Slovní fotbal ve verších, Veršovaný pokec,
folkovi zamioená Textová dílna u Slávka Janouška, Básnieky o lásce pro zamilované teenagery,
slovenská Textárska prírueka Petera Kefo Šranka.

Jak bývá na internetových fórech zvykem, i neznámí úeastníci si zpravidla navzájem tykají, aniž by to vyjadoovalo nedostatek respektu.

Licence

Prohlašuji, že jsem autorem vyhledávacího algoritmu, programového kódu, uspooádání databáze a všech textu s výjimkou diskusního fóra na tomto serveru www.rymy.cz. Podle § 11 Autorského zákona opravouji všechny internetové uživatele takto:

Smíte
bez omezení využívat funkce serveru obvyklým zpusobem neznemožoujícím užívání jeho služeb ostatními uživateli.
Smíte
odkazovat na tento server ze svých textu nebo webových stránek, formou textového odkazu, napo. pomocí HTML kódu

<a href="http://www.rymy.cz/" title="Rýmový slovník">www.rymy.cz</a>

nebo grafickým logem staženým z tohoto serveru stoedním, malým Malé logo nebo bannerem 468×60, napoíklad pomocí HTML kódu

<a href="http://www.rymy.cz/"><img src="www.rymy.cz.ico" border="0" width="64" height="64" alt="Rýmový slovník" /></a>

Smíte
umístit na svých internetových stránkách formuláo pro vyhledávání rýmu pomocí tohoto serveru, napo. kódem

<form action="http://www.rymy.cz/rymy.php"> <input name="w" /><input type="submit" name="f" value="Vyhledat rým" /></form>

Nesmíte
smirovat výstupní údaje z tohoto serveru do vnitoních rámu svých vlastních nebo jiných internetových stránek ani jinak skrývat puvod dat.
Nesmíte
citovat texty z tohoto serveru bez uvedení odkazu na puvodní zdroj nebo jejich autora.
Nesmíte
obtižovat ostatní uživatele serveru nevyžádanými reklamními ei jinak nevhodnými poíspivky a zprávami.

Pavel Šrubao
AKA vitsoft @ rymy.cz
2007,2017

TOPlist